شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق بعنوان زیر مجموعه شرکت تامین آتیه درخشان نوین و شرکت خدمات و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین به منظور فعالیت در حوزه کسب و کار تجاری و بین المللی فعالیت می نماید . این شرکت با هدف تمرکز بر افزایش دارائیهای پرسنل محترم بانک اقتصاد نوین، حضور موثر در بازار های تجاری داخلی و خارجی با محوریت سر فصل های زیر فعالیت خود را دنبال می نماید.
1- فعالیت در زمینه های بازرگانی داخلی
- تأمین و تدارکات کالا
- خلق برند و تولید
- مشارکت در کلیه زمینه های بازرگانی داخلی
- ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های وابسته به سهامداران و مشتریان خاص بانک
2- فعالیت در زمینه های بازرگانی خارجی
- اخذ نمایندگی
- واردات و صادرات کلیه کالاها
- مدیریت پیمان تأمین نیازهای خارجی سازمان ها، موسسات و کارخانجات تولیدی داخلی
- مشارکت در کلیه زمینه های وارداتی و صادراتی
3- فعالیت در کلیه زمینه های فرهنگی، آموزشی ، تبلیغاتی و روابط عمومی
- اخذ مجوز فعالیت های تبلیغاتی
- مدیریت پیمان کلیه فعالیت های فرهنگی، تبلیغاتی و روابط عمومی
- مشارکت در تأمین نیازهای فرهنگی و تبلیغاتی بانک و سایر نهادها
- فعالیت در کلیه زمینه های فرهنگی، تبلیغاتی و روابط عمومی با مشارکت شرکت های وابسته ، سهامداران و مشتریان خاص بانک
- مدیریت پیمان نیاز های آموزشی، سمینارها و همایش ها
- برگزاری دوره های آموزشی خاص با مشارکت موسسات معتبر آموزشی